English Swedish

Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

  1. Personuppgiftsansvarig: Knowit är personuppgiftsansvarig för Whistleblower-funktionen. Adress: Box 3383, 103 68 Stockholm. Telefonnummer: 08-700 66 00.
    Personuppgiftsombud är Joakim Pilborg. Mailadress: joakim.pilborg@knowit.se. Telefonnummer: 0730-74 66 37.

  2. Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Whistleblower-funktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

  3. Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse. Samtliga personuppgifter raderas omgående efter att ärendet är avslutat.

  4. Mottagare av uppgifterna: Knowit har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Whistleblower-funktionen så att endast Joakim Pilborg och Anna Jennehov får ta del av uppgifterna. Detta endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete för att hantera anmälningar och leda undersökningar.

  5. Rätt till registerutdrag m.m. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till Knowit. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.