Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: Knowit är personuppgiftsansvarig för Whistleblower-funktionen. Adress: Box 3383, 103 68 Stockholm. Telefonnummer: 08-700 66 00.
Personuppgiftsombud är Joakim Pilborg. Mailadress: joakim.pilborg@knowit.se. Telefonnummer: 0730-74 66 37.

Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Whistleblower-funktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse. Samtliga personuppgifter raderas omgående efter att ärendet är avslutat.

Mottagare av uppgifterna: Knowit har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Whistleblower-funktionen så att endast Joakim Pilborg och Christina Johansson får ta del av uppgifterna. Detta endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete för att hantera anmälningar och leda undersökningar.

Rätt till registerutdrag m.m. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Knowit behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Om du anser att Knowit bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.